Vårt erbjudande – Vi hjälper dig med fastighetsutveckling, ekonomisk förvaltning, ekonomiska planer, projektledning, bostadssubventioner och styrelseutbildningar Brf

Ett heltäckande erbjudande

Fastighetsutveckling

Från idé till färdig bostad (eller lokal).

Att värdeoptimera en fastighets utveckling utifrån ägarens tankar och idéer är själva grunden för de flesta investeringar. Värdena realiseras inte sällan via en transaktion. M Gedda Consult AB hjälper dig som fastighetsägare genom hela affären.

Vi identifierar, analyserar och utvecklar en fastighets eller ett utvecklingsprojekts samtliga värden. 
Resultatet presenteras i en utvecklingsplan som fungerar som ett beslutsunderlag för det fortsatta arbetet eller en tänkt investering. Vi hjälper också till med själva konceptualiseringen av ett projekt från ax till limpa.

Vi tillhandahåller även traditionella konsulttjänster inom begreppet fastighetsutveckling. Tveka inte att ta kontakt med oss för ett förutsättningslöst möte för att reda ut vad vi kan vara just hjälpa dig med.

 

Ekonomisk förvaltning

M Gedda Consult AB erbjuder de flesta tjänster inom ekonomisk och administrativ förvaltning.

Vi kan bland annat bistå med följande:

 • Avräkning för markexploatörer
 • löpande bokföring och betalningar
 • registervård och administration
 • upprättande av budget och analys
 • upprättande av bokslut, årsredovisning och deklaration
 • hyresaviseringar med möjlighet till e-avier, inklusive påminnelse och kravhantering
 • hantering av bostadsrättsöverlåtelser och pantsättningsregister
 • förande av lägenhetsförteckning och medlemsförteckning
 • rådgivning gällande överlikvid och finansiering
 • arkivering
 • kostnadsöversyn/-effektivisering
 • upphandling av banklån
 • elektronisk fakturahantering
 • ekonomirapportering månadsvis

För oss är ingen kund den andra lik varför vi i varje enskilt fall skräddarsyr en lösning som passar respektive kunds behov och krav på bästa och mest optimala sätt. Våra tjänster är särskilt utvecklade för att underlätta arbetet för ägare och styrelser genom effektiva och smidiga rutiner. Genom mångårig erfarenhet och god branschkännedom har vi ett brett nätverk av olika specialistkompetenser som vi kan koppla på vid särskilda behov.

Vi hjälper er med administration under byggtiden och stannar kvar efter det att ni lämnat över fastigheten till de boende och den nya styrelsen

 

Teknisk förvaltning

M Gedda Consult AB erbjuder via samarbetspartner även de flesta tjänster inom teknisk förvaltning. Kontakta oss för mer information.

 

Ekonomiska planer (ny- och ombildning Brf)

M Gedda Consult AB har hög kompetens och lång erfarenhet av att hjälpa bostadsrättsföreningar med upprättande av ekonomiska planer och av intygsgivning vid både nyproduktion och ombildningar.

Kort om ekonomiska planer:

Det är krav på att det för en bostadsrättsförening skall finnas en ekonomisk plan i samband med upplåtelser. Planen skall innehålla upplysningar för att köpare och finansiärer skall kunna bedöma föreningens verksamhet. Den ekonomiska planen upprättas allt som oftast i samband med att en bostadsrättsförening köper ett hus i nyproduktion eller vid ombildning till bostadsrätt. Planen skall vara registrerad på Bolagsverket innan lägenheterna upplåts med bostadsrätt.

Om det efter att den ekonomiska planen registrerats inträffar väsentliga förändringar i föreningen, vilket påverkar bedömningen av föreningens verksamhet, får föreningen inte upplåta bostadsrätter förrän en ny ekonomisk plan har upprättats och registrerats av Bolagsverket.

Innan denna nya plan registreras hos Bolagsverket, måste den granskas av två oberoende intygsgivare, certifierade av Boverket, som har till uppgift att kontrollera faktauppgifter i planen och bedöma om planen är ekonomiskt hållbar.

Om ombildningen innebär en aktiebolagstransaktion, vilken kan kräva djupare juridisk granskning av avtal m m, samarbetar vi med en rad specialister på fastighetsrätt och affärsjuridik. Även när det gäller granskning av redovisning i aktiebolag, teknisk besiktning av fastigheter eller kontroll av rörsystem och stammar i fastigheter tar vi hjälp av de bästa aktörer som finns att tillgå på marknaden. På så sätt säkerställer vi att er förening har tillgång till den bästa möjliga kompetensen och en maximal trygghet i ombildningen.

Vid varje ombildning ska det finnas en part som ser till allas bästa och som arbetar helt oberoende. Vi ser också till så att föreningen får de bästa erbjudandena från banker, förvaltare och försäkringsbolag.

 

Projektledning

Ibland räcker tiden, resurserna eller den egna kompetensen helt enkelt inte riktigt till. Då finns vi på M Gedda Consult AB till hands. Med vår breda kompetens och långa erfarenhet kan vi avlasta såväl det lilla företaget som den riktigt stora organisationen inom projektledning för stora och små projekt.

Uppdraget skräddarsys efter era specifika behov och det kan handla om såväl punktinsatser som längre engagemang över tid. Att engagera oss kan också innebära att den egna kompetensen byggs upp parallellt, vilket gör att vi per automatik rationaliserar bort oss själva när uppdraget i sig är avslutat. På så sätt har den interna organisationen stärkts i grunden.

Vi trivs hos våra kunder och arbetar gärna på plats ute i olika organisationer.

 

Bostadssubventioner

Vi hjälper till och ser över om det finns möjlighet till några former av subventioner och/eller finansieringsrådgivning. Vi hjälper även till med ansökningar och eventuella förhandlingar med banker, kreditgivare och andra finansiärer.
 

Styrelseutbildningar Brf

Att sitta i en styrelse för en bostadsrättsförening kan innebära en del jobb, ansvar och förpliktelser. Vi utbildar styrelser eller enskilda ledamöter.

Exempel på innehåll:

 • mötesrutiner
 • protokoll
 • försäkringar
 • attestregler
 • förberedelser inför sammanträden och stämmor
 • lägenhets- och medlemsförteckningar
 • arvodes- och löneadministration
 • beslutsuppföljning
 • inventarieförteckning
 • bokföring
 • bokslut, deklaration och kontrolluppgifter
 • placering och bevakning av lån
 • ekonomisk rapportering
 • avtal och upphandling
 • medlemskap
 • skötsel och underhåll
 • mallar och styrdokument

Vill ni ha vår hjälp med styrelsearbetet så ingår vi i styrelsen på mer permanent basis, dvs vi är behjälpliga i det löpande arbetet eller att leda mötena. Hör av er så kan vi skräddarsy ett upplägg som passar just din förening.

Kurser och utbildningar

Vi tycker att det är viktigt att ständigt lära sig nytt och hålla sig uppdaterad med den senaste kunskapen inom vårt område. Vi anordnar därför kurser i Göteborg för våra kunder. Hör av er med önskemål och förfrågningar om vad som är på gång.